آیکیدو

انواع لباسهای رشته های رزمی در سه درجه a.b.c مناسب برای تمام سنین